วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
พันธกิจ
ความเป็นไปได้จะเอาชนะความเป็นไปไม่ได้
พันธกิจ
เพื่อกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบ
เพื่อเพิ่มคุณค่าผ่านนวัตกรรม
เพื่อสํารวจข้อจํากัดของพลาสติก
เพื่อจัดหาแม่พิมพ์พลาสติกให้ครบวงจร