แบรนด์ DNA ปรัชญา และค่านิยมหลัก
พิถีพิถันแต่ละชิ้นด้วยฝีมือ
AMPไม่เพียงแต่ผลิตและให้บริการ เรายังทำเกินตามความคาดหวังจากลูกค้าจากการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปด้วยความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) และซอฟต์แวร์ (เทคโนโลยี) ทุกอย่างล้วนจะเป็นไปได้
เราใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประเมินคุณค่าของสินค้า
AMP เราเชื่อว่าขั้นตอนการทำพลาสติกเป็นศิลปะ เราศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแปรรูปพลาสติก การพัฒนาสินค้าและการสร้างความคิดใหม่ๆเพื่อความหลากหลาย
นวัตกรรมที่ทันสมัยเริ่มจากที่นี่
งานวิจัยและพัฒนาแต่ละชิ้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และทีมงานวิจัยมุ่งมั่นในการแสวงหาความก้าวหน้า AMP เชื่อว่าเราสามารถเผชิญกับอุปสรรคในแต่ละวันและไปให้ถึงเป้าหมายได้
ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดี
AMP เชื่อว่าความหลงใหล ความขยัน และความตั้งใจ จะทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นและศักดิ์ศรี มีความกระตือรือร้น สามารถนำความร่ำรวยความมั่นใจและศักดิ์ศรีมาสู่ผู้อื่นได้ในที่สุดทั้งทางวิญญาณและทางวัตถุ